Context

Els residus domèstics cada cop més invasius

El volum de residus domèstics que s’ha d’administrar, no ha parat d’augmentar des de fa desenes d’anys. L’inici d’aquest augment es troba en el creixement demogràfic i l’evolució dels hàbits de vida i de consum.

Apostes mediambientals, econòmiques i socials

En el moment en que l’impacte de l’activitat humana sobre el medi ambient es fa cada cop més preocupant, la disminució de les deixalles domèstiques representa una aposta bàsica en termes mediambientals i de salut pública, però també d’economia. El cost anual dels residus, que es xifra en milions d’euros, arrossega per part de les autoritats una reflexió sobre la introducció de taxes de recollida d'escombraries. El seu objectiu és responsabilitzar i "fer pagar" als ciutadans, en funció del volum de residus que cada un d’ells genera.
Els abocadors han estat durant molt de temps la solució més comuna per ser la forma menys costosa de tractar els residus, però avui en dia es consideren “l’últim recurs". La incineració de residus és al seu torn, objecte de normes vinculants per als contaminants que poden ser alliberats a l'atmosfera, amb el possible augment del risc de càncer i de malalties respiratòries.
A més de la contaminació ambiental que un tractament incorrecte dels residus domèstics pot portar, la lluita contra el canvi climàtic també requereix una millor gestió dels residus, encara que el seu impacte sobre l'alliberament de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (CO2, metà ... ) és relativament menor (3 a 5% segons el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient).

Compostatge i vermicompostatge:
una solució per als residus orgànics

Cada vegada són més les iniciatives portades a terme per les autoritats per promoure el compostatge a l’origen dels residus de cuina i jardí. La matèria orgànica es degrada en presència d'oxigen i microorganismes per transformar-se en un fertilitzant per al sòl. Fins i tot s’anima els individus i les escoles a equipar-se amb vermicompostadors. Els cucs de terra complementen i acceleren la descomposició de les escombraries de la cuina.

La necessitat d'educar

Si poden haver punts de vista divergents sobre "la millor manera" de fer el tractament dels nostres residus, hi ha una qüestió que compta amb el consens entre els experts, polítics i associacions: els comportaments han d'evolucionar.
Calen campanyes de sensibilització i programes d'educació. És en aquest camp, l'educació, que s’inscriu el programa Reduïm residus, nodrim la terra.